U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Close
Zoek
Filters

Privacy & Cookies

PRIVACY & COOKIES

Het is voor My Wish uiterst belangrijk dat er behoedzaam wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. We willen u dan ook graag informeren over de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacy beleid heeft betrekking op alle online diensten die door de My Wish website (My Wish, Brusselsestraat 19, 9200 Dendermonde) aan u verstrekt worden. Door de My Wish webshop te gebruiken en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u dit privacy beleid en stemt u automatisch in met de verwerking van uw persoonlijke informatie volgens dit privacy beleid. Minderjarigen mogen enkel gebruik maken van deze online diensten onder toezicht en mits goedkeuring van de ouders.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens dienen gegeven te worden, moet u bij de bestelling wel uw persoonlijke gegevens invullen. De persoonlijke informatie die u ons bezorgt, wordt verwerkt in een databank, beheerd door My Wish. Onder “persoonlijke informatie” wordt verstaan: informatie die alleen op u te herleiden is (zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). U bent zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de informatie die u ons verstrekt. Wij vertrouwen op de waarheid ervan. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te respecteren. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht en worden veilig opgeslagen in een niet publiek toegankelijke database. Het is steeds mogelijk uw persoonlijke gegevens op te vragen, aan te passen, of te verwijderen via uw account op de website.

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer u een online bestelling plaatst, wordt informatie verzameld die persoonlijke informatie kan bevatten. Deze informatie wordt actief verzameld door u bepaalde vragen te stellen en u de gelegenheid te geven rechtstreeks met ons te communiceren. Wanneer u door onze website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden verzameld door middel van diverse internettechnologieën zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens, zonder dat uzelf op actieve wijze deze informatie verstrekt.

Een IP-adres is een uniek en identificerend nummer dat toegewezen wordt aan elke computer die gebruik maakt van internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonlijke informatie bevat omdat het doorgaans wijzigt telkens wanneer u een verbinding maakt met internet en niet gebonden is aan de computer van een bepaalde gebruiker. Wij gebruiken uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, statistische informatie te verzamelen, de snelste verbinding tussen uw computer en onze website te bepalen en om de website te beheren en te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een bepaalde webserver via uw webbrowser tijdens het online-bezoek op uw computer wordt opgeslagen. Het bevat door uzelf opgegeven informatie (zoals uw voorkeuren of e-mailadres) die in principe alleen gelezen kan worden door de site die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken zowel tijdelijke cookies (“session cookies”), die worden gewist zodra u uw webbrowser verlaat of uw computer uitzet, als permanente cookies (“persistent cookies”) die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen tenzij u deze uitwist.

Session cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om globale statistische informatie te verzamelen. Persistent cookies worden gebruikt voor o.a. het opnieuw oproepen van eerder verstrekte informatie (zoals wachtwoorden of formulieren), het achterhalen welke onderdelen van de website de gebruiker het meest waardevol vindt en het aanpassen van de website aan uw voorkeuren.


PRIVACYVERKLARING

1.Van wie gaat deze Webwinkel uit?

De website www.mywish.be (hierna: de “Webwinkel”) is een initiatief van:

My Wish

Brusselsestraat 19
9200 Dendermonde
België
BTW BE 0743.353.362

Naar My Wish wordt voor het verdere verloop van deze Verkoopsvoorwaarden verwezen als “My Wish”, “Wij” en “Ons”.

Contacteer onze klantendiensten voor al je privacy-gerelateerde vragen en opmerkingen:
E-mail: webshop@mywish.be
Tel.: 0032 (0)52 52 01 84

2.Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die de Webwinkel gebruikt (hierna de “Gebruiker”, “jij” en “jou”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Webwinkel op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die My Wish kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. My Wish behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

3.Wie verwerkt de persoonsgegevens?

3.1Verwerkingsverantwoordelijke

My Wish is de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

3.2Verwerker(s)

My Wish is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

My Wish doet beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • web development agencies,
 • marketing agencies,
 • hosting bedrijven,
 • CRM,
 • externe betalingsdienstaanbieders enz

4.Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag;
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing);

5.Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

My Wish verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Directe identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, straat, huis-nummer, bus, postcode, gemeente, land, btw-nummer);
 • Financiële en transactiegegevens (betaalgegevens, bedrag, kaartnummer, rekeningnummer);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, click gedrag, cookies);
 • Persoonlijke eigenschappen (taal, geslacht, leeftijd, geboortedatum, nationaliteit);

Deze gegevens worden verzameld wanneer je je registreert op de Webwinkel en/of online een bestelling plaatst. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Webwinkel en de functionaliteiten van de Webwinkel.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal of een "winkelwagentje") en om eventuele fouten op de Webwinkel op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookie beleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

6.Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

My Wish verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze Webwinkel een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de Webwinkel en onze online dienstverlening. My Wish behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de Webwinkel en de daarbij horende diensten.

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;
 • Beheer van geschillen;
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen;
 • Gepersonaliseerde marketing, gepersonaliseerde reclame en profilering indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken;

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan My Wish en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt My Wish zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

7.Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen My Wish. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

8.Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 6 vooropgestelde doelen na te steven.
Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

9.Wat zijn jouw rechten?

9.1Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 6.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

9.2Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

9.3Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige persoonsgegevens kunnen verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn online account op de Webwinkel.
De gebruiker kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

9.4Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

- Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;

- Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;

- Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;

- Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;

- Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting;

Het verwijderen van persoonsgegevens heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid ervan; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven;

9.5Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor My Wish om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

9.6Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. My Wish zal ophouden jouw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij My Wish kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om je te verzetten.

9.7Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan My Wish verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

9.8Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing of profileringsdoeleinden.

10.Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar My Wish, Brusselsestraat 19, 9200 Dendermonde, België of via e-mail webshop@mywish.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

11.Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door My Wish, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).


COOKIEVERKLARING

1Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer je een website bezoekt. De cookie wordt op jouw apparaat geplaatst door de website zelf ("first party cookies") of door partners van de website ("third party cookies"). De cookie herkent jouw apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer je terugkeert naar de website en verzamelt informatie over jouw surfgedrag.

Er bestaan verschillende types cookies. We onderscheiden volgende cookies naargelang hun doeleinden: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten. My Wish richt zich in de eerste plaats op de Belgische markt en volgt bijgevolg de Belgische en Europese wetgeving inzake cookies.

2Doel en nut van cookies

Door onze website te bezoeken kan er akkoord gegaan worden met het plaatsen van cookies. Cookies helpen My Wish om jouw bezoek aan de website te optimaliseren en om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Het staat je echter vrij om cookies te allen tijde te verwijderen of te beperken door jouw browserinstellingen te wijzigen (zie "Beheer van cookies").

Het uitschakelen van cookies kan een invloed hebben op het functioneren van de website. Sommige functies van de site kunnen beperkt of niet toegankelijk zijn. Als je besluit om cookies uit te schakelen, kunnen wij jou geen vlot en optimaal bezoek aan onze website garanderen.

3Soorten cookies gebruikt doorMy Wish

We onderscheiden volgende types cookies:

- Strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van jouw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.

- Niet-essentiële cookies:

Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk voor het functioneren van de website, maar helpen ons wel om een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.

 • Functionele cookies:
  Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
 • Analytische cookies:
  Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen.
 • Targeting cookies:
  Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze site worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

Neem kennis van ons Privacyverklaring voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door My Wish.

4Beheer van de cookies

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in jouw webbrowser. Als je onze website van My Wish wilt raadplegen, raden wij jou aan om cookies in te schakelen. Het staat je echter vrij om cookies desgewenst uit te schakelen via de instellingen van jouw browser.

Om cookies in of uit te schakelen, moet je jouw browserinstellingen wijzigen (via het tabblad "Voorkeuren" of "Opties"). De volgende koppelingen geven meer informatie over hoe je cookies kunt beheren. Je kunt ook het tabblad "Help" van jouw browser raadplegen.

5Rechten van de bezoekers

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heb je als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Meer informatie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, alsook over jouw rechten, kan je vinden in onze Privacyverklaring.

6Contact

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingenrond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via webshop@mywish.be.


GOOGLE ANALYTICS-ADVERTENTIEFUNCTIES

De website heeft de Google Analytics-advertentiefuncties ingeschakeld voor het verkrijgen van demografische- en interesserapporten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor remarketing doeleinden. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. U kunt zich afmelden van de Google Analytics Advertentiefuncties via de Ads Preferences Manager door te kiezen voor ‘afmelden’. Aanvullend kunt u zichzelf uitsluiten van opname in onze webstatistieken door gebruik te maken van deze Browser Add-on.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. My Wish heeft hier geen invloed op. My Wish heeft Google alleen toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor diensten van Google zelf.